Maksimizujte svoj profit!

Max profit agencija pruža visok kvalitet knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, kao i poresko i finansijsko savjetovanje.

Kao profesionalna računovodstvena agencija, znanjem i iskustvom, štedi vrijeme i novac klijenta, koristi najnovije informacione tehnologije u pružanju računovodstveno-knjigovodstvenih usluga, ažurno obavještava klijente o najnovijim promjenama zakona i svakom klijentu pristupa individualno i u skladu sa njegovim potrebama.

Klijent koji angažuje „Max profit“ agenciju kao dio svog tima i prepusti da se, na najbolji način, vodi njegova firma, moći će da se fokusira na svakodnevan rad i rast svog poslovanja.

Kao društveno odgovorna kompanija, Max Profit agencija, pruža građanima besplatno savjetovanje iz oblasti poreskih sistema, finansija i drugih ekonomskih oblasti.

VIŠE O NAMA

NAŠE USLUGE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Robno - Materijalno knjigovodstvo

Knjiženje ulaznih i izlaznih računa

Knjiženje izvoda iz banke sa redovnih i deviznih računa

Evidencija osnovnih sredstava

Knjiženje blagajne

Knjiženje drugih dokumenta

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Obračun poreza na dodatu vrijednost

Obračun poreza na dobit

Obračun poreza na dohodak

Obračun prireza porezu na dohodak

Obračun plata

Obračun drugih ličnih dohodaka

Obračun putnih naloga

Sastavljanje poreskih prijava

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilansi – Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova

Bilješke uz finansijske izvještaje

Izrada Izvještaja o plaćenim porezima i doprinosima na platu (obrazac IOPPD)

Ostali izvještaji i analize na zahtjev klijenta

KADROVSKI POSLOVI

Kadrovska evidencija

Sistematizacija radnih mjesta

Prijava i odjava radnika

Prijava stranih radnika (boravak i radna dozvola)

PRAVNE USLUGE

Otvaranje i registracija preduzeća

Promjena osnivača, naziva, izvršnog direktora i druge promjene

Gašenje preduzeća

Stečaj

Druge usluge prema zahtjevu klijenta

DODATNE FINANSIJSKE USLUGE

Izrada investicijskih elaborata za dodjelu kredita

Izrada Biznis plana

Izrada Cost-Benefit analize

Izrada Budžeta

Konsalting i poresko savjetovanje

Saradnja sa bankom u ime klijenta i odlazak u banke

 

“Volite ono što radite. Vjerujte u proizvod svog rada. Birajte dobre ljude.”

D. FILDS